Ahmet Fidan Kişisel Resmi Web Sitesi
Bilgi paylaşıldıkça anlam kazanır

:: Dersler

 

Bu güne kadar, bir çok farklı üniversitede,

tarafımdan verilmiş / yürütülmüş / yürütülmekte olunan dersler:

(Alfabe Sırasına Göre)

No DERSLER No LESSONS
1 Afet ve Kriz Yönetimi 1 Desister and Crissis Management
2 Akıllı Ulaştırma Sistemleri ve Planlaması 2 Intelligent Transportation System Planning
3 Anayasa Hukuku 3 Constitutional Law
4 Belediyelerde Halkla İlişkiler 4 Public Relations in Municipalities
5 Belediye Mevzuatı 5 Municipality Legislation
6 Bilgi ve İletişim Teknikleri 6 Information and Communication Technics
7 Bilgisayar 7 Computer
8 Bilgisayar Yazılım ve Donanım 8 Computer Software and Hardware
9 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 9 Scientific Research Methods
10 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği 10 Ethics In Scientific Research And Publication
11 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve İstatist 11 Scientific Research Methods And Statistics
12 Çalışma ve Stres Yönetimi 12 Work and Stress Management
13 Çevre Bilimine Giriş 13 Introduction to Environmental Science
14 Çevre Yönetimi ve Politikası 14 Environmental Management and Politics
15 Davranış Bilimleri 15 Behavioral Sciences
16 Deniz Hukuku I 16 Marine Law I
17 Deniz Hukuku II 17 Marine Law II
18 Denizcilik Politikaları 18 Maritime Policies
19 Deniz Ticaretine Giriş 19 Introduction to Maritime Commerce
20 Denizcilik Ekonomisi 20 Marine Economy
21 Denizcilikte Modern Yönetim Yaklaşımları 21 Modern Management Approaches in Navigation
22 Denizcilikte İletişim Bilgi Sistemleri 22 Communication and Information System in Nav.
23 Denizcilikte Kriz Yönetimi 23 Crisis Management in Navigation
24 Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi 24 Natural Resources and Environmental Economy
25 Emniyet ve Kalite Yönetimi 25 Safety and Quality Management
26 Genel Ekonomi 26 General Economy
27 Genel Hukuk 27 General Law
28 Genel ve Teknik İletişim 28 General and Technical Communication
29 Girişimcilik Stratejileri 29 Entrepreneurship Strategies
30 Halkla İlişkiler 30 Public Relations
31 Hizmet Pazarlaması 31 Service Marketing
32 Hukukun Temel Kavramları 32 Basic Concepts of Law
33 İdare Hukuku 33 Administrative Law
34 İdari Yargı 34 Administrative Jurisdiction
35 İnsan Kaynakları Yönetimi 35 Human Resources Management
36 İmar Mevzuatı 36 Zoning Legislation
37 İletişim 37 Communication
38 İletişim Becerileri 38 Communication Skills
39 İşletme Yönetimi 39 Business Management
40 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 40 Work and Social Security Law
41 Kamu Yönetimi 41 Public Administration
42 Kamu Personel Yönetimi 42 Public Personnel Management
43 Kamu Politikaları 43 Public Policies
44 Kamu Reformu 44 Public Reform
45 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi 45 Comparative Public Management
46 Karayolu Ulaştırma Ekonomisi 46 Highway Transportation Economy
47 Kent ve Yerel Yönetimler 47 Urban and Local Administrations
48 Kentleşme ve Konut Politikaları 48 Urbanization and Housing Policies
49 Liderlik ve İnsan Kaynakları Yönetimi 49 Human Resources Management and Leadership
50 Lojistik 50 Logistics
51 Mahalli İdareler 51 Local Administrations
52 Medeni Hukuk 52 Civil Law
53 Mesleki Çalışma ve Seminer 53 Professional Work and Seminar
54 Protokol Kuralları 54 Protocol Principles
55 Ruhsat İşleri ve Denetim 55 License Affairs and Supervision
56 Siyaset Felsefesi 56 Political Philosophy
57 Siyaset Bilimi 57 Political Science
58 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 58 Research Methods in Social Sciences
59 Şehircilik-I 59 Urbanism I
60 Temel Bilgi Teknolojileri 60 Basic Information Technologies
61 Teknoloji ve Yenilik / İnovasyon 61 Technology and Innovation
62 Ticaret Hukuku 62 Commerce Law
63 Toplum Bilim 63 Society Science
64 Trafik Psikolojisi 64 Traffic Psychology
65 Türk Anayasa Hukuku 65 Turkish Constitutional Law
66 Ulaştırma Sistemleri ve Planlaması 66 Transport Systems and Planning
67 Vatandaşlık Hukuku 67 Citizenship Law
68 Vergi Hukuku 68 Tax Law
69 Yenilik Yönetimi 69 Management Science
70 Yerel Kamu Hizmetleri 70 Local Public Services
71 Yerel Yönetimler 71 Local Administrations
72 Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler 72 Public Relations in Local Administrations
73 Yönetim Bilimi 73 Administration Science
74 Yönlendirilmiş Çalışma 74 Time and Stress Management
75 Zaman ve Stres Yönetimi 75 Time and Stress Management

(ALFABE SIRASINA GÖRE)