Cumhurbaflkanlı¤ına A. Necdet Sezer’in seçilmesi siyasi istikrar ve siyasi mutabakat açısından hem içeride hem dıflarıda olumlu sonuçlar getirecektir. Böylesi siyasi mutabakatı cumhur olarak ilk defa gördük. Böylece müdahele dönemleri dıflında parlamento dıflından birisinin seçilmesinin yolu açılmıfl oldu.

Yalnız A. Necdet Sezer’in Cumhurbaflkanlı¤ı seçimleri arifesinde, parlementer sistem içinde Cumhurbaflkanlı¤ının yetkilerini de¤erlendiren konuflması son yıllarda hayli ilgi çeken yarı baflkanlık sistemiyle örtüflmemektedir.

Parlamenter sistemle Baflkanlık sistemi arasındaki tercih, kamuoyu da dikkate alınarak yasama organı tarafından yapacaktır. Ancak genel e¤ilim, yarı baflkanlık sistemi yönünde. Necdet Sezer’in Cumhurbaflkanlı¤ı süresince bu e¤ilimde hangi yönde irade koyaca¤ı merakla beklenmektedir.

Türkeyenin giderek parçalanan siyasi yapılanması ve yürütmenin en azından kısa ve orta vadede koalisyonlara mahkum olması katı parlamenter sisteme veda edilmesini gerektirmektedir. Bu da, halihazırdaki cumhurbaflkanının yetkilerinin ‘devlet baflkanı’ sıfatıyla muhafazasını hatta icra’nın ka¤ıt üzerinde de¤il gerçek anlamda baflı olmasını gerektirecektir. Böylece “devlet baflkanı sıfatıyla ço¤u sürüncemede kalan konular tek bir otoriteyle çözümlenmifl olacaktır. Bu sistem bütün dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de revaçta olan demokratikleflme e¤ilimine gölge düflürmeyecektir. Çünkü baflkan parlamentoya karflı sorumlu olacaktır.

Giderek parçalanan siyasi yapılanma ve yürütmenin en az›ndan kısa ve orta vadede koalisyonlara mahkum olması, katı parlamenter sisteme veda edilmesini gerektirmektedir. Bu da, halihazırdaki cumhur baflkanının yetkilerinin ‘devlet başkanı’ sıfatıyla muhafazasını, hatta icraa’nın kağıt üzerinde değil gerçek anlamda başı olmasını gerektirecektir. Böylece, “devlet başkanı sıfatıyla çoğu sürüncemede kalan konular tek bir otoriteyle çözümlenmiş olacaktır.

Mevcut çoklu koalisyonlarda yaşanan bu tıkanıklık aynı şekilde dini konularda da biz cumhuru rahatsız etmektedir.

Çok önemli dini meseleler medya’da  sürekli olarak gündemde tutulmaya çalışılmaktadır. Özellikle halkı şaşkınlı¤a, boşlu¤a çeken konular üzerinde yetkisiz ve bilgisiz şahsiyetler, sırf medyatik oldukları gerekçesiyle çıkarılıp tartışma yaptırılmaktadır. Bu da en kutsal en saf din duygularımızı bulandırmaya yetmektedir. Hatta çoğumuz bazı konularda ve bazı tartışma platformlarında, “yok mu bu konuda tatmin edici bir şey söyleyecek gerçek bir din adamı” diye hiddetleniyoruz. Ortaya çıkanların her birinin belli konularda açmazları var. Bir kişi çıkmıyorsa en azından İslamda var olan “icma-i Ümmet” müessesesi neden işletilmiyor. icma-i ümmete katılacak kişilerin olmaması düşünülemez. Hadi bu yapılamıyor, neden dini konularda öne çıkmış kişiler veya cemaat liderleri ortak bir masa etrafında bir araya gelip moden ça¤da fetva bekleyen bir yı¤ın konuda ortak bir görüş beyan etmiyorlar. Diyanet bu konularda çalışmalar yapmamaktadır. Yapsa da çok cılız kalmaktadır.

Bütün bunlardan sonra, “yoksa biz cumhur olarak otoritesizliğe mahkum olarak mı kalacağız” demekten kendimi alamıyorum.

Yeni Cumhur başkanı seçildi. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun.

Etiketler: , , , ,