Ulusalcılık İle Milliyetçilik Kavramlarının Kesişim ve Birleşimi: Siyasal Yelpazedeki Değişim

Her iki kavramın etimolojisini incelediğimizde, kelime köklerinin “ulus” ve “millet” sözcüklerine ulaşırız. Başlangıçta her iki kelimenin genel olarak tek bir anlam taşıdığı görülmekte. Bu anlam, aynı ırkın toplumsal ifadesi olarak karşımıza çıkar. Ne var ki bu kavramların anlamları yüzeysel olarak benzerlik gösterse de Türkiye’de bu kavramlar toplumsal derinlik ve ıstılah açısından birbirinden ayrılmıştır. Hatta bu ayrım o kadar ayrılmış tır ki, bir kavramın kullanımı bir siyasal cepheyi, diğer kavramın kullanımı ise, bir başka siyasal cepheyi temsil etmiştir.Bazı sözlüklerde milliyetçilik sözcüğüne baktığınızda bakınız ulusalcılık yazabilirken, bazı sözlüklerde de ulusalcılık sözcüğünün karşılığında bakınız milliyetçilik yazmaktadır. O halde bu açılımın ayrıntısına girip kelime kökeninden kullanım (ıstılah) anlamı üzerine yoğunlaşalım.

Millet: Aynı ırka ait insanların oluşturduğu toplumsal birliktelik iken, milliyet ise, aynı ırktan insanların sahip olduğu kimlik olarak tanımlanabilir. Milliyetçilik te, aynı ırktan insanların oluşturduğu toplumsal örgütlenmenin kimliğin devlet sisteminde baskın (dominant) olarak görmek isteyenlerin akımıdır. Bütün bu tanımlamaları ulus, ulusal ve ulusalcılık sözcükleri ve/veya kavramları için de kullanabiliriz.

Ne var ki, ulusalcılık sözcüğü, sol veya sosyal demokrat partiler veya akımlar tarafından kullanılırken, milliyetçilik ise, milliyetçi ve/veya dindar veya İslamcı kesim tarafından kullanılmaktadır. Bu kavramlara şöyle bir örnek verebiliriz.

“Ulusal Bilinçlenme Hareketi” sivil liberal veya sosyal demokrat bir birlikteliğe çağrışım yaptırırken, bu kavramla aynı anlama gelen “Milli Şuurlanma Hareketi” ise, tam anlamıyla İslamcı çevre kimliği altına girmektedir. Kısaca kelimelerin kullanım anlamları ve sosyal algısı birbirinden oldukça farklıdır.

Bu kavramlardan yola çıkarak, konunun DSP ve MHP boyutuna gelecek olursak; MHP milliyetçi kavramını kimliklerinde kullanırken ulusalcılık kelimesini kesinlikle kullanmaktan kaçınmaktadırlar. Buna karşılık ULUSALCILIK veya ulusal solculuk kavramları DSP markajlı hareket veya etkinliklerde kullanılmaktadır.

Bütün buraya kadar her iki kavramın kesiştiği ve birleştiği noktaları ortaya koymaya çalıştık. Bu bilgilerin üzerine şunları da belirtmek gerek. Bu gün için gerek milliyetçi kesim (ülkücü kesim) gerekse ulusal solcu kesim (DSP odaklı sol kesim) ulusal veya milli kavramları etrafında toparlanmışlardır. Bu kavram etrafında ortak payda oluşturmuşlar ve bu oluşumlarla yeni bir toplumsal kitle ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Bu yeni toplumsal kitle, klasik anlamda Tanzimattan beri süregelen düşünce sistemiyle pek örtüşmese de vardır ve sürekli işlenmekkedir. (Türkleşme İslamlaşmak Batılılaşmak.) Ancak bu akımları Ziya Gökalp oldukça oportinist ve/veya Makyavelist bir şekilde izah etmiştir. Zamanın şartları açısından yerini de bulmuştur. Bu ana akımlar etrafında yeni siyasal pastanın payı ortaya çıkacaktır. Bekleyelim görelim.

Bilinçli yarınlar dileğimle.

Not:
Bu sitede yayınlanmakta olan yazılar http://www.yazarport.com, http://www.gunesgazetesi.net http://www.bilgiagi.net http://www.bilgievreni.com, http://www.siyasalforum.net http://www.gercekgazete.web.tr ile, Gerçek Gazete, Halkın Sesi, Güney Marmara Yaşam ve Fatsa Güneş gazetelerinde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

Etiketler:, , , ,